top of page

Prednosti i Mane GmbH Kompanije u Nemačkoj

Prednosti i mane GmbH: Razmatranje nemačkog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) Pogledajmo detaljnije pravnu formu GmbH kako bismo odlučili da li je pravi izbor za vas.

Od 2012. godine, videli smo sve zamke pokretanja poslovanja u Nemačkoj. Možemo vam pomoći da ih lako savladate:

Početak vašeg poslovanja kao GmbH Za većinu preduzetnika u Nemačkoj, GmbH je njihov izbor pravne forme. Ne samo da ima bolju javnu percepciju, već i jasne poreske prednosti. Međutim, organizacioni i finansijski troškovi GmbH su visoki, što znači da ova forma kompanije nije pogodna za svaki poduhvat.

GmbH se može uporediti sa društvom sa ograničenom odgovornošću (DOO). Zbog smanjene pravne odgovornosti, posebno sa imovinom kompanije, ovo je najrasprostranjenija pravna forma registrovanih kompanija u Nemačkoj. Pronađite više opštih informacija o GmbH u ovom članku.

Ograničena odgovornost je idealna za preduzetnike koji žele da zaštite svoju privatnu imovinu dok istovremeno projektišu javnu sliku legitimnosti svojim kupcima i poslovnim partnerima. GmbH mogu formirati jedan ili više osnivača, kako je regulisano zakonodavstvom poznatim kao GmbHG.

GmbHG dozvoljava GmbH da ima jednog ili više akcionara koji su fizička lica ili pravna entiteta, tj. eingetragener Verein (registrovano udruženje) ili AG (akcionarsko društvo). Izvršne direktore imenuju i moraju da podnose izveštaje akcionaru ili grupi akcionara.

Postoje i tzv. Ein-Personen-GmbH (GmbH sa jednim vlasnikom), u kojem izvršni direktor istovremeno deluje kao jedini akcionar.


Šta je tu za mene? Struktura GmbH nudi određene prednosti i koristi za akcionare i izvršne direktore. Evo kratkog pregleda pravne i praktične vrednosti registracije GmbH.

Druge mogućnosti uključuju pretvaranje vaše privatne stambene imovine u korporaciju kao strategiju optimizacije poreza.Zaštita imovine i još mnogo toga: Pravne prednosti GmbH - Registracija vašeg poslovanja kao GmbH može imati sledeće pravne beneficije:


Ograničena pravna odgovornost: Akcionari su odgovorni isključivo imovinom kompanije, dok njihova privatna imovina ostaje nedirnuta.

Mogućnost postavljanja spoljnog menadžera (Fremdgeschäftsführer): Kompanije mogu imenovati izvršnog direktora koji nije akcionar i time izbeći razvodnjavanje akcija. Nije ograničeno na nemačke građane: Stranci mogu delovati kao akcionari GmbH.


Mogućnost uspostavljanja kompanije kao zasebnog pravnog lica: Uobičajeno potreban ugovor o partnerstvu (Gesellschaftsvertrag) zamenjuje se sertifikovanom jednostranom izjavom o nameri (Willenserklärung), što joj omogućava da deluje kao nezavisna osoba i sklapa ugovore.

Reputacija i poreske prednosti: Praktične prednosti modela GmbH Pored pravnih pozitiva, struktura GmbH može ponuditi i praktične beneficije akcionarima. Ne samo da reputacija kompanije ima koristi, već postoje i mnoge finansijske privilegije, uključujući:

Poreske prednosti: Prihod se oporezuje u proseku između 23-33%, a izvršni direktori mogu svoje plate i penzije deklarisati kao poslovne rashode (Betriebsausgabe). Jača međunarodna reputacija: Povećanje kapitala i upis u trgovinski registar (Handelsregister). Ovo je posebno povoljno za kompanije koje traže globalnu platformu. Objavljivanje godišnjih računa (Jahresabschluss) u elektronskom Saveznom glasniku (Bundesanzeiger): Potencijalni partneri stiču utisak o kompaniji zbog povećane transparentnosti koju objavljivanje pruža. Javna slika pouzdanosti i sigurnosti: Formiranje GmbH kao pravne forme vašeg poslovanja može stvoriti konkurentsku prednost za određene poslove poput pružalaca finansijskih i osiguravajućih usluga. Veća fleksibilnost u povećanju osnovnog kapitala kompanije (Stammkapital): Akcionari mogu doprineti u naturi umesto gotovinskih doprinosa kapitala, osim u slučaju Ein-Personen-GmbH. Posebni poreski odbici: Mogućnost za menadžere GmbH da vozila iznajmljena kompaniji pišu kao poslovni rashod tako da se može postići poseban dogovor sa leasing kompanijom. Finansijske prednosti od odbitaka poreza na gorivo: Otprilike 30 centi po kilometru kada se lična vozila koriste za poslovna putovanja. Ali, poreska uprava očekuje da uvek koristite najkraći mogući put. Poreske olakšice za akcionare u porodičnim preduzećima: Ako se formira takozvano "atipično tiho partnerstvo" (atypische stille Gesellschaft), kompanija će se tretirati kao partnerstvo i imaće koristi od poreskog odbitka od 24.500 €.Kako da znam da ovo nije za mene? Bez obzira na privlačne pravne i poreske prednosti GmbH, registracija ovakve vrste kompanije može imati i neke mane. U nastavku istražujemo moguće nedostatke i prepreke sa kojima se preduzetnici mogu suočiti pri osnivanju GmbH.

Pažnja i nemar: Pravni propisi GmbH GmbH se ceni zbog svoje pouzdane reputacije, ali to ima svoju cenu. Evo glavnih pitanja na koja treba obratiti pažnju:

Veća pravna složenost: Mora se sastaviti formalni, pisani ugovor, osim u slučaju Ein-Personen-GmbH. Veći početni troškovi: Notar mora zakonski overiti sve dokumente o osnivanju, i to se mora platiti. Takođe, moraju se naručiti i predstaviti notaru stručna procenjivačka izvešća za Sacheinlagen (doprinosi u naturi). Dodatno oporezivanje: GmbH mora plaćati Gewerbesteuer (porez na trgovinu), što je često posebno problematično za menadžere imovine i slobodne stručnjake. Visoki standardi odgovornosti: Zahteva se temeljno i javno dostupno knjigovodstvo, uključujući godišnji bilans. Takođe, ako Jahresabschluss (godišnji računi) kompanije nije objavljen u elektronskom Bundesanzeigeru (savezni glasnik), direktori i njihova lična imovina mogu biti odgovorni. Nadzorni odbor: Ako GmbH zapošljava 500 ili više zaposlenih, mora se osnovati obavezni savetodavni odbor, i svi finansijski troškovi tada moraju biti odobreni od strane ovog odbora. Neki lični rizik: Nedostajući doprinosi kapitala moraju biti pokriveni privatnom imovinom u slučaju Insolvenz (bankrot); to postaje posebno opterećujuće za Ein-Personen-GmbH.

Birokratske i finansijske prepreke: Komplikovan proces formiranja GmbH Pored mogućih pravnih problema, trebalo bi uzeti u obzir i praktične nedostatke GmbH.

Posebno osetljiva tačka je početna faza, posebno u pogledu korporativnog upravljanja. Pre preuzimanja GmbH, budući akcionari trebali bi uzeti u obzir sledeće tačke:

  • Postoje visoke takse za upis u Handelsregister (trgovinski registar) i više takse za korišćenje doprinosa u naturi.

  • Dodatne takse za promenu ili otpuštanje partnera ili direktora, uključujući pravni zahtev za obaveštavanje trgovinskog registra.

  • Priprema pisanih ugovora o partnerstvu može biti skupa u pogledu vremena i novca.

  • Minimum kapitala od 25.000 € osnovnog kapitala mora biti prikupljen, i bar polovina toga mora biti dostupna na poslovnom računu u trenutku upisa u trgovinski registar.

  • Počinju da se sabiraju neophodni troškovi savetnika, advokata i poreskog savetnika.

  • Pod određenim okolnostima, može biti teže dobiti bankovni kredit za društvo sa ograničenom odgovornošću (stvari mogu biti malo čudne u Nemačkoj). Ograničenje sposobnosti Ein-Personen-GmbH da stvara kapital kroz doprinose u naturi postavlja visoko finansijsko opterećenje na pojedince.

Da li je GmbH pravo rešenje za mene? Zašto bi neko trebalo da registruje svoje poslovanje kao GmbH? Na ovo pitanje nema jednostavnog odgovora, jer ovaj tip kompanije nudi mnoge prednosti i nedostatke kako osnivačima tako i akcionarima. U suštini, formiranje GmbH je idealno za svakoga ko može da obezbedi bar minimalni osnovni kapital i koji prioritizuje poslovanje unutar međunarodno prepoznatljive strukture kompanije. Glavna prednost GmbH je ograničena odgovornost i zaštita koju nudi svojim akcionarima. Pored toga, finansijske prednosti strukture GmbH se ne smeju potceniti – poreske olakšice koje se pružaju poslovanjima mogu biti značajne.

Sa druge strane, postoje mnoge prepreke koje treba prevazići, poput visokih troškova osnovnog kapitala i plaćanja za konsultacije, kao i mnogi birokratski krugovi kroz koje osnivači moraju da prođu. Iz ovog razloga, startapima, posebno onima sa malim fondovima i malo preduzetničkog iskustva, savetuje se protiv formiranja GmbH.

Alternativni izbor je Unternehmergesellschaft (UG) — preduzetnička kompanija koja takođe nudi ograničenu odgovornost bez visokih troškova početka koji su povezani sa GmbH. Slična po formi GmbH-u, minimalni zahtev za kapital se smanjuje sa 25.000 € na jedan euro (međutim, osnovni kapital može biti samo gotovinski depozit). Takođe, uvek postoji mogućnost prelaska na GmbH kasnije, ako neophodni kapital postane dostupan. Ukoliko Vam je potrebna pomoć u donošenju odluke možete nas kontaktirati putem: e-maila mmgroupconsulting.info@gmail.com ili putem kontakt forme i zakazati konsultaciju.

Comments


bottom of page